جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش قوچ و میش پروار حذفی حاصل از واحد دامپروری کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/1/25 1398/1/17 1398/1/25
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه هفته آخر فروردین ماه و اردیبهشت ماه 1398 1398/1/25 1398/1/17 1398/1/25
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش کینوا 1397/12/26 1397/12/22 1397/12/26
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش عدل پنبه 1397/12/26 1397/12/22 1397/12/26
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش بره نر برولا افشار(حاوی ژن دوقلوزا ) 1397/12/26 1397/12/22 1397/12/26
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه فروردین ماه 1398 1397/12/25 1397/12/21 1397/12/25
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصولات محلوج و وش پنبه 1397/12/7 1397/12/2 1397/12/7
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه اسفند ماه 1397 1397/11/29 1397/11/23 1397/11/29
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول سیب و گلابی سردخانه بهمن ماه 1397/11/21 1397/11/15 1397/11/21
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پسته 1397/11/21 1397/11/11 1397/11/21
12345678910...صفحه آخر